הסכם עם מתאמן

​בתחילת כל תהליך אימון יתבצע דיון בין המאמן והמתאמן על הסכם ההתקשרות, הנוסח שלהלן הוא דוגמה אפשרית אחת מרבות, שבסיכומו תתבצע חתימה עליו. יש מאמנים שעושים בהזדמנות זו כבר בירור מקיף על המתאמן, החל בשנת לידה, מקום מגורים ומצב משפחתי. אני מעדיף את הזה המקוצר שיותר מאשר הסכם הוא סוג של הצהרת כוונות.

 

 

 

הסכם התקשרות

 

שם המתאמן....................

 

הסכם זה בין המאמן .................... לבין המתאמן הנזכר לעיל.
 

נפגשנו כדי לבצע פרוייקט משותף בתחום ה-Coaching. כדי לקיים את השיתוף בינינו באופן מלא, בכבוד הדדי, ברצון טוב והבנה, יפורטו להלן מסגרות האימון. קיומן המלא הוא שיבטיח את הצלחת הפרוייקט.
 

 1. מטרת הפרוייקט: להביא את המתאמן למקום בו יבחר להיות, או לפחות לשים אותו על המסלול שיביא אותו למקום זה.
   
 2. שיטה: אימון מלא ע"פ ה-Coaching, באחריות וביצוע המאמן. תהליכי ומטרות האימון יבוצעו בדיסקרטיות מוחלטת בדרך המקובלת וע"פ כללי האתיקה של איגוד המאמנים הבין-לאומי. 
   
 3. מסגרת האימון נקבעת ל-12(*) פגישות בנות שעה (60 דקות), שיתקיימו במקום קבוע ובמועד שבועי מוסכם קבוע . המאמן יעמוד לרשות המתאמן גם ובכל מועד בין הפגישות ומתחייב להיענות תוך מכסימום 24 שעות לפנייה שנעשתה טלפונית, בדואל או מסרון.
   
 4. המתאמן יבצע את המטלות שיוטלו עליו לביצוע במועדים שבין הפגישות.
   
 5. המתאמן ישלם עבור האימון למאמן תמורה בסך ........... ₪ לכל מפגש. כחוק. התשלום יתבצע בפגישה הראשונה בכל חודש קלנדרי, עבור כל החודש שחלף.
   
 6. פנייה של המתאמן לדחייה או ביטול של פגישה תיעשה לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד הקבוע, שאם לא כן יחוייב במחיר הקבוע המלא.
   
 7. המתאמן מבין כי אין לפרש את יחסי האימון כטיפול פסיכולוגי או כל סוג של טיפול תרפויטי אחר.
   
 8. המתאמן מבין כי לא ניתן לערוב לתוצאות האימון וכי הוא מסכים ומתחיל את האימון בהבנה שהוא האחראי לתוצאות שיושגו.
   
 9. המתאמן משחרר את המאמן מאחריות או חבות לכל מצב לא רצוי, שעלול להיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה של עצה או הכוונה שנמסרה לו על ידי המאמן שלו.

 

 

חתימתנו על הסכם זה מציינת הבנה מלאה והסכמה עם המידע המפורט לעיל

 

חתימות:  המאמן................................   המתאמן .................................

 

תאריך ..............................

 

 

*) דיון והערכת הצורך בהארכת משך האימון ובאיזו מתכונת, יתקיים לקראת תום התקופה .         

                                      

  

 

מנטור לניהול עם משמעות